Katedra Slawistyki Slawistyka Skład osobowy

Biogramy pracowników Katedry Slawistyki

ANITA GOSTOMSKA, dr, adiunkt w Katedrze Slawistyki.
Studia: 1996 – 1999 studia licencjackie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (kroatystyka; promotor: prof. dr hab. Barbara Czapik – Lityńska; „Problemy tożsamości podmiotu literackiego Ex Ponto i Niepokojów Ivo Andricia”); 1999 – 2001 studia magisterskie w zakresie filologii słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (kroatystyka; temat pracy: „Żensko pismo Dubravki Ugrešić – strategia feministyczna i formuła pisarska”); 2001 – 2002 Podyplomowe Studium Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.
Działalność dodatkowa: VII-VIII 1999 praca wolontaryjna dla chorwackiej organizacji charytatywnej Suncokret w ośrodku dla bośniackich dzieci i młodzieży w Kninie; XII 2001 – V 2002 wolontariat w Centrum Scenografii Polskiej – Oddziale Muzeum Śląskiego w Katowicach.

DUŠAN-VLADISLAV PAŽDJERSKI (ur. 1967), dr hab., аdiunkt w Katedrze Slawistyki.
Zainteresowania naukowe: zagadnienia serbistyczne, serbo-kroatystyczne, kaszubologiczne, leksykograficzne, translatoryczne, normatywistyczne. Redaktor i pomysłodawca Projektu Rastko-Kaszuby, członek Rady Języka Kaszubskiego (2007, 2010-2013, 2014-), laureat Medalu Stolema (2006).
Zainteresowania pozanaukowe: tłumaczenia z i na język serbski, chorwacki, bośniacki; muzyka bałkańska, SF, organizacja imprez kulturalnych, wdrażanie cyrylicy w technikę komputerową, prawa mniejszości narodowych.                          
Telefon służbowy: 58 523 21 98.

Ważniejsze publikacje: Lech Paździerski, Julije Benešić i Poljaci (redaktor wydania, 2004); Јан Парандовски [Jan Parandowski], Из античког света [Z antycznego świata] (tłumaczenie, 2004); Лешек Колаковски [Leszek Kołakowski],  Шта нас то питају велики филозофи? Књига прва [O co nas pytają wielcy filozofowie, seria I] (tłumaczenie, 2005); Florian Ceynowa,  Канунъ новаго года. Wilia Nowego Roku. Wiléjá Noweho Roku. Щедровки. Szczdrówki. Szczōdráki (redakcja i tłumaczenie, 2006); Лешек Колаковски [Leszek Kołakowski],  Шта нас то питају велики филозофи? Књига друга [O co nas pytają wielcy filozofowie, II seria] (tłumaczenie, 2006); Лешек Колаковски [Leszek Kołakowski], Шта нас то питају велики филозофи? Књига трећа [O co nas pytają wielcy filozofowie, seria III] (tłumaczenie - razem z E. Chacia - 2007); Душан-Владислав Пажђерски [Dušan-Vladislav Paždjerski], Пољско-српски речник биљака. Polsko-serbski słownik roślin (2009) ["serbsko-chorwackie" wydanie, 2002]; Lech Paździerski, Hrvatske teme. Julije Benešić i drugi [Chorwackie tematy. Julije Benešić i inni] (redakcja i tłumaczenie, 2009); Кашупске народне приповетке [антологија, Kaszubskie opowiadania ludowe, antologia] (wybór i tłumaczenie, 2010); Òpòwiédz mie bôjkã. Opowiedz mi bajkę [wybór bajek kaszubskich dla dzieci] (wybór, 2010); Душан-Владислав Пажђерски, Рад на првом кашупско-српском речнику [Praca nad pierwszym kaszubsko-serbskim słowniku] (2011); Хенрик Јарошевич, Прилози историји српскохрватског језика. Југословенски спорови о статусу схј у периоду 1901-1991 (redakcja i tłumaczenie, 2012); Jak zwracają się do siebie Europejczycy, red. M. Marcjanik (rozdział: Serbowie - razem z E. Chacia - 2013); Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Indeks zawiartoscë Biuletinów RJK. Indeks zawartości Biuletynów RJK. 2007-2012 (redakcja, 2013); Dušan-Vladislav Paždjerski, Ewelina Chacia, Zarys fonetyki języka serbskiego. Szkic historyczny, dialekty, akcenty (2014).

AGNIESZKA SPAGIŃSKA-PRUSZAK, prof. UG, dr hab. w Katedrze Slawistyki.
Studia: Filologia Słowiańska - Uniwersytet Warszawski (specjalność serbsko-chorwacka), Instytut Lingwistyki Stosowanej (specjalność rosyjska) - Uniwersytet Warszawski, doktorat - Uniwersytet Gdański (językoznawstwo konfrontatywne) - promotor prof.dr hab.Stanisław Kochman.
Zatrudniona w UG od 1978r. Stypendystka DAAD, Tempusa. Staże naukowe krajowe i zagraniczne krótko i długoterminowe m.in na uniwersytetach: w Moskwie (Rosja), Giessen (Niemcy), Sarajewie (Bośnia i Hercegowina), Zagrzebiu, Osijeku (Chorwacja), Rzymie (Włochy), Londynie (Wielka Brytania), Champaigne-Urbana (USA).
Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Hrvatskog Filološkog Društva, Društva za primjenjenu lingvistiku (Chorwacja).
Zainteresowania naukowe: językoznawstwo konfrontatywne, etnolingwistyka, socjolingwistyka, semantyka, leksykologia, frazeologia (zwłaszcza słowiańska).
Książki: Srpskohrvatski jezik. Kurs języka serbsko-chorwackiego z gramatyką i wyborem tekstów, Gdańsk 1993; Język emocji. Studium leksykalno - semantyczne rzeczownika w języku polskim, rosyjskim i serbsko-chorwackim, Gdańsk 1994; Sytuacja językowa w byłej Jugosławii, Gdańsk 1997; Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej (z problematyki językowego obrazu świata) (w druku).
Zamężna, syn.
Adres: 80-293 Gdańsk, Góralska 39, m.10.

KRYSTYNA URSZULA SZCZEŚNIAK, prof. dr hab.
Rozwój naukowy:
Mgr 1971 (UMK Toruń; seminarium prof. dr hab. Leszka Moszyńskiego; tytuł pracy: Nazwy leśne w powiecie gołdapskim); dr 1978 (UG ; Nazwy miejscowości byłych powiatów oleckiego i gołdapskiego; promotor: prof. dr hab. Leszek Moszyński); dr hab. 1995 (UG; Teka toruńska Marcina Giersza. Analiza materiału nazewniczego, Gdańsk 1994); prof. UG (1999).
Zainteresowania naukowe: zjawiska językowe na obszarach niejednorodnych, szczególnie bałtycko-słowiańskich (antroponimia, idiolekty, fitonimia, nazwy ulic, toponimia), językoznawstwo porównawcze i historyczne (język dziewiętnastowiecznych ewangelickich kancjonałów mazurskich).
Najważniejsze publikacje:
Książki: Nazwy miejscowości byłych powiatów oleckiego i gołdapskiego, Gdańsk 1994; Teka Toruńska Marcina Giersza. Analiza materiału nazewniczego, Gdańsk 1994. Współredakcja naukowa dwóch książek: Tematy. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę Urodzin Prof. dr hab. Leszka Moszyńskiego, Gdańsk 1998 (wspólnie z dr hab. prof. UG Haliną Wątróbską); Słowo na warsztacie językoznawcy i tłumacza, Gdańsk 2002 (wspólnie z dr Alicją Pstygą);
Artykuły: Mazurzy jako społeczność pogranicza [w] Język a tożsamość narodowa na pograniczu kultur, Białystok 2000; Świat wierzeń i kultury codziennej Białorusinów, zamknięty w nazwach roślin, zapisanych w botanicznym słowniczku Zośki Wieras [w] Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Studia poświęcone Antoninie Obrębskiej-Jabłońskiej w stulecie urodzin, Warszawa 2001; Unbekannte baltische Beziehung zu Goldaper Kreis im Thorner Nachlass von Martin Gerss, „Hungaro-Slavica, Budapest 2001; Złote Abecadło w kancjonale ewangelickim z XIX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVIII-XLIX, Lublin 2002; Światy za słowami zapisane na planie miasta Grodna w roku 1937 [w] Droga ku wzajemności, Grodno 2002.

HALINA WĄTRÓBSKA, prof. UG, dr hab. w Katedrze Slawistyki.
www.halinaw.strony.univ.gda.pl

REGINA WYŻKIEWICZ-MAKSIMOW, prof. UG, dr hab.

DOROTA ŻYŁKO, dr, starszy wykładowca w Katedrze Slawistyki.
Absolwentka UG (1982 r.) – seminarium prof. dr hab. Janiny Sałajczyk, praca magisterska: Koncepcja artysty i sztuki w” Powieści teatralnej” M. Bułhakowa;
doktorat: Pouczenia ascetyczne czyli Słowa Izaaka Syryjczyka, biskupa Niniwy; XV – wieczny Kodeks Przemyski – promotor: prof. dr hab. Leszek Moszyński (UG 1998r.).
Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
Ważniejsze publikacje: Kodeks Przemyski jako XV-wieczna cerkiewnosłowiańska ruska redakcja adaptacji białorusko-ukraińskiej Słów Izaaka Syryjczyka, [w:] Studia Russica XVII, Budapest 1999;
Konsekwencje utożsamienia głosek [ě] oraz[i] w parach wyrazowych typu utěšati sę: utišiti sę dla semantyki Kodeksu Przemyskiego, [w:] Slov’jans’kij zbirnik. Vipusk VII, Odesa 2000; Żodziszki i okolice w ujęciu socjo-onomastycznym ( na materiale Pamiętników F. Żyłki – byłego wójta gminy Żodziszki), [w:] Litaratura, mova, kul’tura: etnas u svjatle gistoryi i sučasnasci, Grodna 1999.

Ostatnio modyfikowane: 01.03.2014Pozostałe artykuły w tym dziale