Katedra Slawistyki Slawistyka Praktyki studenckie

Wytyczne prorektora ds. Kształcenia UG

Gdańsk, 1 października 2009 r.
 
Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia UG
w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych/pedagogicznych:
Podstawy prawne:
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr. 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 256 poz.2572).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ( Dz. U. nr 207, poz. 2110)
1.Student UG zobowiązany jest do realizacji praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z programem studiów danego kierunku.

2.Praktyki zawodowe przygotowujące do zawodu nauczyciela realizowane są w szkołach i placówkach oświatowych.

3.W stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2006/2007 obowiązują wytyczne Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych
z dnia 1października 2005 r.

4.Studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2006/2007, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie
standardów kształcenia nauczycieli ( Dz. U. nr 207, poz. 2110), obowiązują:

Dla studiów pierwszego stopnia (studiów wyższych zawodowych)praktyki pedagogiczne
- w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej) – łącznie w wymiarze co najmniej 180 godzin

Dla studiów drugiego stopnia (uzupełniających studiów magisterskich) praktyki pedagogiczne
- w zakresie jednej (głównej) specjalności nauczycielskiej - w wymiarze co najmniej 30 godzin

- w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej)- w wymiarze co najmniej 45 godzin

Dla jednolitych studiów magisterskich praktyki pedagogiczne
- w zakresie jednej (głównej) specjalności nauczycielskiej – co najmniej 150 godzin

- w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej) – łącznie w wymiarze co najmniej 210 godzin

5.Liczba godzin przedmiotu „Dydaktyka przedmiotowa” wymaganego w bloku zajęć przygotowujących do zawodu nauczyciela, jest określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, i nie może mieć statusu praktyki.

6.Formy i harmonogram praktyk ustala dziekan wydziału. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.

7.Wszyscy studenci skierowani na praktyki muszą być przez UG ubezpieczeni. W tym celu kierownik praktyk zobowiązany jest do złożenia zbiorczej listy studentów w Samodzielnej Sekcji ds. Ubezpieczeń UG (Rektorat p. 105) do 3 – go dnia każdego miesiąca, za praktyki zrealizowane lub rozpoczęte w poprzednim miesiącu.

8.Studentom, którzy odbywają praktykę poza miejscem stałego zameldowania (z wyjątkiem studentów zamieszkałych w miejscowościach położonych w zasięgu trasy przejazdu Tczew – Wejherowo i odbywający praktyki w miejscowościach położonych na tej trasie) przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem i dojazdami, w wysokości ustalonej przez rektora.

9.Wynagrodzenia dla wydziałowych kierowników i opiekunów praktyk są płatne z przychodów własnych wydziałów w wysokości ustalonej przez dziekana.

10.Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi studenckie praktyki zawodowe przysługuje jedynie nauczycielom w szkołach i placówkach w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Wysokość wynagrodzenia na następny rok budżetowy ustala Rektor i podaje do wiadomości kierownikom praktyk do 30 listopada.

11.Stawka wynagrodzenia dla nauczyciela odnosi się do każdego podlegającego jego opiece studenta odbywającego praktykę w wymiarach podanych w punkcie 4 „Wytycznych Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych”.

12.Koszty związane z realizacją praktyk wyszczególnione w punktach 5,6 i 8 ponosi Uniwersytet Gdański ze środków budżetowych przeznaczonych na działalność dydaktyczną.

13.Powyższe zasady stosuje się od roku akademickiego 2009/2010.
Ostatnio modyfikowane: 13.04.2010