Katedra Slawistyki Slawistyka Erasmus For outgoing students

For outgoing students

mgr Agnieszka Bielińska
Konsultacje: dokładne informacje 07.10, pokój 4.52
e-mail: bielinska.agnieszka@wp.pl 

REKRUTACJA NA 4 MIEJSCA NA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015
 NA WYJAZD DO CHORWACJI, DO ZAGRZEBIA (HRVATSKI STUDIJI oraz ODJEL ZA KROATISTIKU, FILOZOFSKI FAKULTET, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU) Z PULI STYPENDIALNEJ PROGRAMU ERASMUS+.
Rekrutacja dotyczy studentów obecnego II roku studiów licencjackich oraz I roku magisterskich studiów uzupełniających (grupy chorwackie)!!!
 
Rekrutacja odbędzie się w trzech etapach:
 1. złożenie dokumentów przez studenta do Sekretariatu Katedry do 07 marca 2014 r.:
  • podanie (zaadresowane do Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus w Katedrze Slawistyki Wydziału Filologicznego UG);
  • oceny z gramatyki opisowej języka chorwackiego i lektoratu języka chorwackiego (II rok lic. – zaświadczenie z dziekanatu o ww. ocenach z II semestru I roku studiów; I MSU – kserokopia suplementu do dyplomu);
  • wypełniony i podpisany Formularz Stypendysty Programu Erasmus, BEZ punktu 9 – właściwy na rok ak. 2014/2015 formularz dostępny jest w sekretariacie Katedry, wraz ze wskazówkami dot. jego wypełniania;
  • * w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w punkcie 11 Formularza – stosowne zaświadczenie z dziekanatu
 2. 10 marca 2014 r. – ogłoszenie nazwisk osób przyjętych do rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. 11 marca 2014 r., godz. 13.30, pokój 4.53 – rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją Katedry.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje nt. Programu Erasmus w UG dostępne są na stronie:
 
Ogólne informacje o Programie Erasmus:
Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów UG:
Kto może wyjechać na stypendium?
Studenci III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich, w semestrze zimowym. O stypendium mogą ubiegać się odpowiednio studenci II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich. Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 pojawią się w późniejszym terminie, jednak należy spodziewać się, że odbędzie się ona na początku semestru letniego.
Dokąd można wyjechać na stypendium?
Pod wskazanym adresem znajduje się lista kierunków, z którymi Katedra Slawistyki podpisała umowy bilateralne:
Formularze
Praktyki studencie
Oprócz wyjazdów na stypendia, program Erasmus oferuje studentom możliwość odbycia trzymiesięcznej praktyki studenckiej w zagranicznej instytucji nieakademickiej (np. w bibliotece, placówce naukowo-badawczej, przedsiębiorstwie itp.). Instytucja taka musi znajdować się w jednym z krajów, które uczestniczą w programie Erasmus i oferować praktykę, która ma związek z kierunkiem studiowanym w uczelni macierzystej. Student sam szuka instytucji, która mogłaby go przyjąć na staż (praktykę). Potwierdzeniem zgody placówki na przyjęcie studenta jest oryginał dokumentu Letter of intent.
Więcej informacji na temat praktyk studenckich znaleźć można na stronie:
Ogłoszenie o rekrutacji na wyjazdy w ramach praktyk w bieżącym roku akademickim pojawi się niebawem na tablicy Katedry Slawistyki oraz na stronie internetowej w zakładce Erasmus>For outgoing students.
Ostatnio modyfikowane: 25.02.2014